37. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตและปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตและปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ”

การใช้น้ำบาดาลของประเทศไทยสำหรับบ่อเอกชนที่ขออนุญาตใช้ ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนบ่อน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น 64,946 บ่อ (ณ เดือนธันวาคม 2562) มีปริมาณน้ำบาดาลตามใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น 58,955,846 ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.75 ของปริมาณน้ำบาดาลทั้งหมดตามใบอนุญาต รองลงมาคือ เกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 24.40 และ 17.85 ของปริมาณน้ำบาดาลทั้งหมดตามใบอนุญาต ตามลำดับ ทั้งนี้ น้ำบาดาลที่ใช้จริงมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 11,666,911 ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.30 ของปริมาณน้ำบาดาลทั้งหมดที่ใช้จริง รองลงมาคือ เกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 9.96 และ 2.74 ของปริมาณน้ำบาดาลทั้งหมดที่ใช้จริง ตามลำดับ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2563)

จำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตทั้งประเทศ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ: *ตัวเลขที่ได้รับการรายงานเข้ามาในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล